Route Map

Subway & Train Route

Bus Route

Hakata – Kyudai Kogakubu-mae (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time Schedule


Kyudai Gakkentoshi – Kyudai Kogakubu-mae (Showa Bus)

For more Details:Time Schedule


Hakata – Ryugakusei kaikan-mae (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time Schedule


Hakata Port International Terminal – Tenjin (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time Schedule


Hakata Port International Terminal – Hakata (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time Schedule